Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Reactie Teylers Museum subsidieadvies Raad voor Cultuur

Update 13 juli

In zijn aanvullend advies aan de staatssecretaris stelt de Raad voor Cultuur naar aanleiding van de reactie van Teylers Museum op het subsidieadvies van 21 mei:

"Naar aanleiding van de reactie van Teylers Museum heeft de raad vastgesteld dat hij de museale activiteiten die de instelling in zijn aanvraag opnam onvoldoende heeft betrokken bij zijn ad­vies. Dat betekent dat er op dit voor het oordeel cruciale punt sprake is van een feitelijke onjuistheid. De raad herziet zijn subsidieadvies over Teylers Museum en plaatst de instelling in categorie 2 van de rangorde."

Wij zijn blij dat de Raad onze bezwaren zorgvuldig heeft bekeken en tot een positievere beoordeling is gekomen, met name op het zo belangrijke punt van onze museale functie. In ons antwoord op het oorspronkelijke advies hebben wij benadrukt dat de nominatie voor de Werelderfgoedlijst geenszins afbreuk doet aan onze museale taken maar een logisch vervolg is op de eeuwenoude museale functie van de instelling en een bewijs van de universele en unieke kwaliteiten van het museum.

Plaatsing in categorie 2 betekent een kortingspercentage van 6,6% in plaats van de eerder geadviseerde 11,1%. Dat is nog steeds een fors bedrag dat we niet zomaar kunnen missen. Wij zullen onze uiterste best doen om de gevolgen daarvan zo goed mogelijk op te vangen.


Update 19 juni


In een brief aan de Staatssecretaris heeft het museum inmiddels bezwaar aangetekend tegen de onbegrijpelijk negatieve kwalificaties die in het advies van de Raad voor Cultuur over Teylers Museum worden gebruikt. In totaal zijn er 27 punten in het advies gevonden die feitelijk onjuist, onvolledig of verkeerd geïnterpreteerd zijn.

Van alle kanten heeft het museum ondertussen steunbetuigingen ontvangen en er zijn veel acties ondernomen om de Raad en de Staatssecretaris op andere gedachten te brengen. Het doet ons goed te weten dat we zoveel vrienden hebben, we hebben ze hard nodig.

Op donderdag 21 juni wordt het advies van de Raad voor Cultuur aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Cultuur. Teylers Museum heeft alle fracties verzocht er bij de Staatssecretaris op aan te dringen dit advies niet over te nemen.


Reactie Teylers Museum op het subsidieadvies van de Raad voor Cultuur van 21 mei 2012


Het eindoordeel van de Raad voor Cultuur over Teylers Museum is onjuist en onterecht. Teylers Museum bestrijdt met kracht de visie van de Raad dat het van plan zou zijn minder als museum te gaan functioneren wanneer het mogelijk wordt opgenomen op de Werelderfgoedlijst.

Het tentoonstellingsprogramma voor de komende jaren, de steeds groter wordende digitale toegankelijkheid van de collecties en de educatieve activiteiten voor jong en oud wijzen juist op het tegendeel. Wij geloven al meer dan 200 jaar in kennisoverdracht in de vorm van een museum.

Op deze manier wordt Teylers Museum gestraft voor zijn ambitie om de bijzondere positie die het inneemt in de museumwereld verder uit te bouwen. Kennelijk bestaat er verschil tussen de visie van OCW, die de Werelderfgoedaanvraag van harte ondersteunde, en de Raad die daarbij juist grote vraagtekens plaatst.

De Raad stelt een korting voor op de subsidie van 11,1%, dat is 300.000 euro per jaar. Binnenkort zal het museum in een brief aan de Staatssecretaris de feitelijke onjuistheden en kritiek in het advies van de Raad weerleggen.

 

21 mei

E-mail Teylers Museum