Teylers Museum

Spaarne 16
2011 CH Haarlem, NL
T [+31] (0)23 516 0960
E info@teylersmuseum.nl
W www.teylersmuseum.nl
Perscontacten:
E pers@teylersmuseum.nl

Groepen, zakelijke gasten en leveranciers
s.v.p. melden bij de dienstingang
Nauwe Appelaarsteeg 3
2011 HA Haarlem
T 023 5160969 (Meldkamer)

Teylers Stichting

Pieter Teyler liet bij zijn dood 2 miljoen gulden na (vandaag de dag vergelijkbaar met 80 miljoen euro) en bepaalde in zijn testament dat Teylers Stichting opgericht zou worden, ter ondersteuning van behoeftigen en ter aanmoediging van godsdienst, wetenschap en kunst. Hij wees vijf vrienden aan die deze Stichting zouden besturen, de vijf directeuren. Deze Stichting besloot tot de bouw van Teylers Museum en is eigenaar van het gebouw en de collecties. De stichting is ook verantwoordelijk voor Teylers Hofje, twee in Teylers testament genoemde genootschappen (het Godgeleerd Genootschap en het Tweede Genootschap) en voor de Teyler leerstoel aan de Universiteit Leiden.
Teylers Stichting heeft sinds 1981, nadat Teylers Museum erkend werd als museum van nationaal belang, het beheer van het museum door middel van een convenant overgedragen aan de Stichting tot Beheer en Instandhouding van Teylers Museum.

Bestuur

Teylers Stichting wordt nog immer, zoals in het testament bepaald, bestuurd door een college van vijf Directeuren. Hierin hebben zitting:
Mr. E.H. Huisman
Mr. J.J. van Es
Mr. C.G.A van Wijk
Mr. J.E. Trip, penningmeester
Mevr. R.A.M. van Voorst van Beest-Gunst, secretaris
Mr. J.E. Trip, presiderend directeur

Vijf Directeuren

Uitreiking gouden erepenning Professor dr. Xander van Eck
Leden en Directeuren van Teylers Stichting hebben het genoegen u uit te nodigen voor de uitreiking van een gouden erepenning aan dr. Ander van Eck, Hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de faculteit Beeldende Kunst en Design van Izmir University of Economics, Turkije.

20-10-2014

Download
Download

ANBI gegevens Teylers Stichting


26-06-2014

Download
Download

E-mail Teylers Museum