Mikroorganizmy - producenty biologicheski aktivnych vescestv.

Mikroorganizmy - producenty biologicheski aktivnych vescestv.