Jaroshenko, M.F.

Dubossarskoe Vodochranilishe (Stanovlenie i rybochozjajstvennoe znachenie)