Popa, D.P.

Vysshie terpenoidy rastenij semejstva Gubotsvetnych