Baums, A.K.

Tunnelye diody v vycislitelnoj i izmeritelnoj technike