Gibbs, J.W.

Diagrammes et surfaces thermodynamiques