Giller, S.A.

Geterogennyj kataliz v reaktsijach poluchenija i prevrashtsenija geterotsiklicheskich soedineneij