De pianoles

Henriëtte Ronner-Knip (1821-1909) (schilder), ca. 1890 - 1897