Teylers Genootschappen — Teylers Museum

Teylers Genootschappen

Meer informatie over de twee genootschappen die werden opgericht volgens de ideeën uit het testament van Pieter Teyler

Uit het testament van Pieter Teyler vloeide de oprichting van twee genootschappen voort: Teylers Godgeleerd Genootschap en Teylers Tweede Genootschap. Deze genootschappen, die de wetenschapsbeoefening moesten bevorderen en nog steeds functioneren, kennen ieder slechts enkele leden. 

Teylers Godgeleerd Genootschap

Bij het Godgeleerd Genootschap zijn dat beoefenaars van godsdienstwijsbegeerte, godsdienstwetenschap, exegese van het Oude Testament, exegese van het Nieuwe Testament, geschiedenis van het Christendom en van oecumenica/ praktische theologie. 

Klik hier om de verhandelingen van Teylers Godgeleerd Genootschap te bekijken.

Teylers Tweede Genootschap

In het Tweede Genootschap zijn natuurkunde (fysica en biologie), letterkunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en numismatiek vertegenwoordigd. 

Ieder genootschap komt jaarlijks bijeen in het Fundatiehuis en formuleert dan een prijsvraag betreffende een onderwerp uit een van de eigen disciplines. Stimulering van onderzoek door het uitschrijven van prijsvragen, een werkwijze die in de 18de eeuw veel voorkwam, is in Nederland thans nagenoeg volledig in onbruik geraakt en wordt nu alleen nog door de beide Teyler-genootschappen gebezigd. Winnende inzendingen worden door Directeuren van Teylers Stichting bekroond met een grote gouden penning die ontworpen werd in 1778.

Lopende prijsvragen van Teylers Godgeleerd Genootschap

  • 2022 - Gevraagd wordt een theologische reflectie op de nu allesdoordringende digitale technologie. Meer informatie over de prijsvraag van 2022. 

  • 2020 - Gevraagd wordt een verhandeling waarin een dialoog wordt geconstrueerd tussen theologie en antropologie over de fundamentele drijfveren van de beide wetenschappen als een impuls tot breder academisch gesprek over dit onderwerp. Inzenden voor 1 mei 2023. Meer informatie over de prijsvraag van 2020.

Lopende prijsvragen van Teylers Tweede Genootschap

  • 2022 - Gevraagd wordt: een studie over de spanning tussen crisisbeheersing en crisisbeleving, toegepast op een onderwerp uit de Nederlandse geschiedenis (Middeleeuwen tot heden). Meer informatie over de prijsvraag van 2022.

  • 2021 - Gevraagd wordt: een oorspronkelijke studie naar het belang van beeldmateriaal voor de ontwikkeling van wetenschapsgebieden en/of de maatschappij, met aandacht voor de invloed die dergelijk beeldmateriaal heeft op de geloofwaardigheid van daarmee gepaard gaande kennisaanspraken (“zien is geloven”). Meer informatie over de prijsvraag van 2021.

Overzicht prijsvragen

Bekijk het overzicht van overige prijsvragen (2008-2022)